fbpx
Regulamin | Genius Łódź Polesie
15663
page-template-default,page,page-id-15663,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Regulamin

 1. Definicje
  • Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usługi zajęć Edukacyjnych Genius;
  • Serwis – prowadzenie przez Kuźnię Geniuszy Marta Herburt sprzedaży Usług zajęć Edukacyjnych Genius w postaci przelewu lub transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej, znajdującej się pod domeną www.geniuspolesie.pl
  • Usługi Edukacyjne – usługi świadczone przez Kuźnię Geniuszy Marta Herburt w postaci zajęć Genius
  • Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i/lub która wykupiła Zajęcia Genius lub ma zamiar ich nabycia;
  • Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie podpisu na Umowie Uczestnictwa Dziecka W Zajęciach Według Metody Genius, której przedmiotem jest nabycie zajęć Genius, oraz dokonanie zapłaty ceny za zajęcia Genius;
  • Zamówienie – wypełnienie formularza zgłoszenia
  • Uczestnik – osoba zgłoszona do udziału w zajęciach Genius.
 2. Przepisy ogólne
  • Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży zajęć Genius przez Kuźnię Geniuszy Marta Herburt za pośrednictwem Serwisu.
  • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Kuźnią Geniuszy Marta Herburt, a Użytkownikiem.
  • Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
  • Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące oferowanych przez Kuźnię Geniuszy Marta Herburt zajęć Genius są dostępne na stronie Serwisu.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem:
   • urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej;
   • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.
  • Kuźnia Geniuszy Marta Herburt dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
  • Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.
  • Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 3. Uczestnictwo w zajęciach Genius
  • W celu zakupu usługi zajęć Genius, Użytkownik na stronie Serwisu powinien wybrać opcję kup zajęcia, a następnie wypełnić i wysłać formularz zakupu podając dane Uczestnika/Uczestników zajęć oraz dokonać zapłaty za zajęcia.
  • Po wysłaniu formularza zakupu zajęć Genius Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za zajęcia za pośrednictwem przelewu lub systemu payu.pl. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Kuźnia Geniuszy Marta Herburt przesyła Użytkownikowi informacje dotyczące terminu wykonania Usługi zajęć Genius.
  • Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom zajęć Genius przez Kuźnię Geniuszy Marta Herburt są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Kuźni Geniuszy Marta Herburt.
  • Kuźnia Geniuszy Marta Herburt, bez jej pisemnej zgody, zabrania nagrywania oraz innych form rejestracji zajęć Genius.
  • Kuźnia Geniuszy Marta Herburt informuje Użytkowników/Uczestników, że zajęcia Genius nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Osoby rozważające uczestnictwo w zajęciach Genius, będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Kuźnia Geniuszy Marta Herburt
  • Kuźnia Geniuszy Marta Herburt i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w szczególności, jeśli zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas zajęć i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg zajęć i oddziałuje negatywnie na proces zajęć Genius całej grupy. W takim wypadku Uczestnik otrzyma zwrot pieniędzy za zajęcia, potrąconych o wartość częściowego udziału w zajęciach. Kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości zajęć i czasu, w którym Uczestnik brał w nim udział.
  • Zakup Usługi zajęć Genius na stronie Serwisu może być dokonywany przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.
 4. Odstąpienia i rezygnacje
  • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług zajęć Genius rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
  • Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Kuźnia Geniuszy Marta Herburt. lub na adres e-mail: info@geniuspolesie.pl
  • Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w realizacji Usługi zajęć Genius i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Usługę zajęć Genius o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z Kuźnia Geniuszy Marta Herburt.
  • W przypadku odwołania zajęć, Kuźnia Geniuszy Marta Herburt zaproponuje Użytkownikom/Uczestnikom inny termin zajęć. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za zajęcia.
  • Przetwarzanie Danych: Kuźnia Geniuszy Marta Herburt jest administratorem danych osobowych zgodnie z zaleceniami RODO.
 5. Ceny i faktury
  • Wszystkie, aktualne ceny zajęć Genius podane są w ofercie zamieszczonej na stronie Serwisu.
  • Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
  • Na życzenie Klienta Kuźnia Geniuszy Marta Herburt wystawi fakturę za udział uczestnika w zajęciach. W takim przypadku oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres email podany we wniosku przy zakupie.
 6. Reklamacje
  • W przypadku, gdy Użytkownik/Uczestnik uważa, że sposób realizacji zajęć Genius nie jest zgodny z Umową lub ma zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji w dowolnej formie na adres: info@geniuspolska.pl lub przesyłając ją listem na adres Kuźnia Geniuszy Marta Herburt
  • Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika/Uczestnika: imię i nazwisko, dane zajęć, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
  • Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik/Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 7. Postanowienia Końcowe:
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
  • Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikami, a związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Kuźnia Geniuszy Marta Herburt. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów, dla których sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
  • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
  • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2019 roku.